Wiejskie życie – czy rezygnuję z Cooking Vana?

wiejskie życie - rezygnuję z cooking vana

Wiej­skie życie – blog i nowy pro­jekt

Roz­po­czą­łem nie­dawno nowy pro­jekt, o wdzięcz­nej nazwie „Wiej­skie Inspi­ra­cje”. Kilka osób pytało mnie, czy w związku z tym rezy­gnuję z Cooking Vana i zaczy­nam wiej­skie życie? Praw­dziwe życie na wsi? Odpo­wiedź poni­żej…

Zaprenumeruj bezpłatnie ten blog ( ➡ po prawej ➡ )

Wiej­skie Inspi­ra­cje to druga połówka

COOKING van i AdamMoże już po powyż­szym tytule zorien­to­wa­łeś się o co cho­dzi. Jasne, że nie porzu­cam Cooking Vana. Podró­żo­wać można non stop, przez całe życie, a i tak nie ma szans, by zoba­czyć wszystko. Jed­nak w mojej wizji, w moich pla­nach podró­żo­wa­nie miało stanowić tylko część życia. Dużą, ale jed­nak część moich pla­nów. Drugą połówką jest wła­śnie wiejskie życie i miej­sce do któ­rego możesz wró­cić z podróży i poczuć, że jest Twoje, że wszę­dzie dobrze, ale w domu naj­le­piej.

Wła­śnie dla­tego jest plan osiąd­nię­cia gdzieś w zacisz­nym miej­scu, na pol­skiej wsi. Ide­ałem dla mnie byłoby chyba takie pół roku w podróży i pół roku w domu na wsi. Jasne, że nie 6 mie­sięcy z rzędu, tylko z prze­rwami, powro­tami, kolej­nymi wyjaz­dami, ale łącz­nie tak pół na pół. Tym bar­dziej nazwa druga połówka jest tutaj wielce sto­sowna.

Cooking Van – plany

Prosto przed siebie - wiejskie życiePlany podróży na ten rok były dość ambitne, ale przez drobne sprawy zdro­wotne i jed­no­cze­sny pomysł z wsią, ule­gły pew­nym mody­fi­ka­cjom. Wła­ści­wie o tyle, że roz­cią­gną się w cza­sie. Także kilka tras po Euro­pie, od lądu aż po wyspy, chwilę jesz­cze pocze­kają. Jak długo – nie wiem, to zależy od pew­nych czyn­ni­ków, o któ­rych prze­czy­tasz za chwilę. Nie mniej jed­nak podróże będą z pew­no­ścią, z niczego nie rezy­gnuję. Już nawet mi się tro­chę tęskni, by znów poczuć w dło­niach kie­row­nicę kam­pera i widok trasy przed przed­nią szybą. No i cały czas jest aktu­alny plan budowy wła­snego Cooking Vana!
Na szczę­ście mam jesz­cze kilka mate­ria­łów z podróży, które miały miej­sce na wio­snę i w lecie, więc co nieco będzie się na kanale (zasub­skry­buj koniecz­nie) i na blogu poja­wiać. Mam też pewien pomysł na połą­cze­nie wypraw Cooking Vana z pol­ską wsią. Co o tym sądzi­cie? Pogoda w listo­pa­dzie ma być piękna więc czemu nie. Ktoś chce nas zapro­sić do sie­bie na wieś? Tak jak rok temu Pani Kry­sia z Agro­tu­ry­styki nad Bugiem? To może być fajna przy­goda. W końcu podróże to nie tylko piękne miej­sca, ale rów­nież cie­kawi ludzie, a takich dzięki Wiej­skim Inspi­ra­cjom już pozna­łem wielu. Zresztą – odwiedź­cie bloga, czy fan­page, zobacz­cie ich komen­ta­rze pod wpi­sami i postami i sami się poznaj­cie z nimi. Świetni ludzie.

Wiej­skie życie = Wiej­skie Inspi­ra­cje

Wiejskie Inspiracje - Wiejskie ŻycieZatem o czym jest ten blog o wiej­skim życiu? Wiej­skie Inspi­ra­cje? Odpo­wiedź jest pro­sta. Chcę w nim przed­sta­wić całą drogę, którą prze­cho­dzę i która jesz­cze mnie czeka, poka­zu­jącą prze­nie­sie­nie się z mia­sta na wieś.

Zakup domu lub działki, budowa domu lub remont, prze­pro­wadzka, zakła­da­nie ogrodu, sadu, budowa wędzarni, pieca chle­bo­wego, zie­mianki, aż po rela­cje z ludźmi i praw­dziwą, wiej­ską kuch­nię. Krótko mówiąc wiej­skie życie. A przez kuch­nię już zapewne zauwa­ży­łeś połą­cze­nie z Cooking Vanem, prawda?

Na jakim jestem eta­pie? Etap poszu­ki­wa­nia domu lub działki. Był moment, że pra­wie mi się udało kupić dom, ale przez nie do końca uczciwe zacho­wa­nie wła­ści­ciela, nie doszło do trans­ak­cji. Szu­kam więc dalej. To szu­ka­nie jest zresztą teraz prio­ry­te­tem, ponie­waż bez tego ciężko o ciąg dal­szy. Dłuż­sze podróże na pewno muszą zacze­kać, ew. mogę zre­ali­zo­wać tylko te krót­kie lub bli­skie. Czemu? Znam już wszyst­kie chyba oferty sprze­daży z obszaru, który mnie inte­re­suje i nie ma takiej, która speł­nia moje ocze­ki­wa­nia. Cze­kam więc z ręką na pul­sie, na nowe ogło­sze­nia, które mogą się poja­wić w każ­dej chwili. A wtedy trzeba być dostęp­nym na miejscu. Zadzi­wia­jące jak szybko potrafi znik­nąć z rynku cie­kawa nie­ru­cho­mość.

Tro­chę więc nie do końca przed­sta­wiam na Wiej­skich Inspi­ra­cjach swoje wiej­skie życie, ale jesz­cze chwila. Na razie jest miej­sce na opo­wie­ści Czy­tel­ni­ków, o prze­pro­wadz­kach z mia­sta na wieś i o życiu na wsi. Poka­zuje za to wiele innych cie­ka­wych mate­ria­łów, więc zapra­szam – poznaj Wiej­skie Inspi­ra­cje bli­żej, polub fan­page, zobacz filmy na kanale i koniecz­nie go zasub­skry­buj.

Pyrek - Wiejskie Inspiracje - Wiejskie ŻycieNa zdjęciu – Pan Pyrek – maskotka Wiejskich Inspiracji, któremu imię wybrali sami Czytelnicy. Towarzyszy nam prawie od samego początku.

Już nie­długo mam nadzieję, ze będę mógł inspi­ro­wać poka­zu­jąc swoje wiej­skie życie, filmy z remontu domu, a może nawet z budowy i wszystko inne, co na wsi się będzie działo.

Co myślisz o tym pomy­śle? Jak Ci się podoba ta druga wiej­ska połówka? Daj znać tra­dy­cyj­nie w komen­ta­rzu poni­żej. Na wszyst­kie posta­ram się odpo­wie­dzieć. A żeby przy­szło do Cie­bie powia­do­mie­nie o mojej odpo­wie­dzi – zaznaczPowiadamiaj mnie o wpisach

 

Adam Jakubiak - chef of Cooking Van

 

Owoc­nej lek­tury nowego bloga

Adam Jaku­biak

tre­ner moty­wa­cyjny, blo­ger, vlo­ger, podróż­nik, a niedługo „wieśniak” 😉

 

ZOBACZ WSZYSTKIE WPISY
ZOBACZ INNE KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY
Polub, komentuj, subskrybuj, obserwuj nas na:
Cooking Van - Podróże Kulinarne - Facebook Cooking Van - Podróże Kulinarne - Instagram Cooking Van - Podróże Kulinarne - YouTube Cooking Van - Podróże Kulinarne - Twitter Cooking Van - Podróże Kulinarne - Pinterest Cooking Van - Podróże Kulinarne - Google+ Cooking Van - Podróże Kulinarne - BLOG Cooking Van - Podróże Kulinarne - BONUS
– BONUSY dla najaktywniejszych czytelników.

Comments

 1. Cooking Van – ale czad! Widać, że jak już o czymś marzysz, to wcielasz to w życie :). Duży plus! I ta wizja pół roku w wojażach, a pół w sielskiej chatce – sama jestem podróżniczką i podróże są moją życiową pasją, ale takiego pomysłu jeszcze nie spotkałam :P. Życzę Ci, żeby wszystko powoli układało się tak jak tego chcesz! 🙂

  1. Q-VAN

   Wielkie dzięki za życzenia. W ogóle ten pomysł podróży kulinarnych camperem jest prawdopodobnie pierwszy na świecie. Miejsce w ekipie jest wciąż wolne, więc jeśli chcesz… 😉

 2. Anna Bednarczyk

  Chetnie bedę Ciebie obserwować. Ciekawe masz zycie 🙂

 3. Woow cóż za cudny pomysł. Sama jestem ciekawa jak się to rozwinie?

  1. Q-VAN

   Zatem musisz koniecznie śledzić dalsze losy na http://www.WiejskieInspiracje.pl

Dodaj komentarz